Skip to content

Jak przebiega ustny przetarg nieograniczony na zakup nieruchomości

Osoby, które chciałyby przystąpić po raz pierwszy do przetargu ustnego na zakup nieruchomości, zastanawiają się na pewno, jak taki przetarg wygląda.

Ustny przetarg nieograniczony odbywa się w miejscu i terminie, który został określony w ogłoszeniu o przetargu.

Sprawdzenie tożsamości
Po wejściu na salę, w której odbywa się przetarg, następuje sprawdzenie tożsamości osób uprawnionych do wzięcia udziału w licytacji. Będziemy zatem proszeni o okazanie dowodu tożsamości. Osobami uprawnionymi do udziału w przetargu są te osoby, które w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu wpłaciły odpowiednią kwotę wadium. Potwierdzenie wpłaty wadium nie jest wymagane, ale warto mieć je ze sobą. Pamiętajmy także o tym, że termin wpłaty wadium podany w ogłoszeniu o przetargu to data zaksięgowania środków na rachunku bankowym gminy. Wskazane byłoby zatem dokonanie wpłaty wadium kilka dni przed zakończeniem tego terminu.

Jeśli występujemy nie w imieniu własnym, a reprezentujemy osobę prawną będziemy proszeni także o okazanie dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania takiej osoby prawnej w przetargu. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy uczestniczymy w przetargu w imieniu innej osoby (kogoś z rodziny, znajomego) – wówczas będziemy proszeni o przedstawienie pełnomocnictwa do udziału w przetargu na zakup nieruchomości.

W przypadku małżonków, którzy chcą nabyć mieszkanie do majątku wspólnego, konieczne jest stawienie się na przetargu zarówno męża jak i żony. Jeśli do przetargu staje tylko jeden z małżonków, koniecznie powinien posiadać pisemne pełnomocnictwo drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu na zakup nieruchomości.

W przypadku przedsiębiorców wymagany będzie aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumenty upoważniające do działania w ich imieniu.

Wszyscy przystępujący do przetargu winni mieć ze sobą wypełniony formularz zgłoszenia udziału w przetargu (do pobrania).

Przetarg – przebieg licytacji
Przetarg rozpoczyna się od odczytania protokołu, z którego wynika, jaka nieruchomość jest sprzedawane.

Następnie uczestnicy przetargu otrzymują numerki do głosowania i rozpoczyna się licytacja. Jeszcze przed przystąpieniem do zgłaszania ofert prowadzący przetarg informuje jego uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze oferty nie będą uwzględniane.

Każda z osób uczestniczących w przetargu może zaoferować dowolną kwotę, która jest wyższa od ceny wywoławczej (a następnie od najwyższej zgłoszonej oferty) nie mniej niż o kwotę postąpienia. Kwota postąpienia to najczęściej jeden procent ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wysokość kwoty postąpienia podana jest przed przystąpieniem do licytacji danej nieruchomości.

Jeśli więc – na przykład – cena wywoławcza nieruchomości wynosi 100 tysięcy złotych, a kwota postąpienia 1%, pierwsza oferta w przetargu może wynosić minimalnie 101 tys., druga 102 tys. i tak dalej. Możliwe jest podanie kwoty wyższej niż minimalne postąpienie. Podczas przetargu prowadzący będzie prosił o podawanie pełnej kwoty jaką jesteśmy w stanie zaoferować za nieruchomość. Warto więc mieć ze sobą kalkulator, który ułatwi nam przeliczanie odpowiedniej sumy.

Zakończenie przetargu

Kiedy ustaje zgłaszanie ofert, prowadzący przetarg trzykrotnie wywołuje najwyższą zgłoszoną cenę. Gdy nikt nie oferuje więcej, zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy, która wygrała przetarg.

Z postępowania przetargowego jest sporządzany protokół. Podpisują go członkowie komisji przetargowej oraz osoba, która przetarg wygrała. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje osoba ustalona jako nabywca nieruchomości.

Nabywca nieruchomości, który wygrał przetarg zobowiązuje się podpisać umowę sprzedaży w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu

Skip to content