Skip to content

Wysokość stawek i opłat lokalnych obowiązujących w Jaworznie w 2021 r.

 • Podatek od nieruchomości

wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Jaworzna w 2021 r. w następujących wysokościach:

od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 0,99 zł
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 4,80 zł
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,50 zł
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,28 zł

od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 0,81 zł
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 24,84 zł
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 11,62 zł
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,06 zł
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 8,05 zł

od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • Stawki podatku od środków transportu

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACH
Powyżej 3,5 do 5,5 włączniePowyżej 5,5 do 9 włączniePowyżej 9 i mniej niż 12
STAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
432,00708,00852,00

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej – równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonachzawieszenie pneumatyczne lub uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niżmniej niżSTAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
DWIE OSIE
12151200,001344,00
15
1656,001848,00
TRZY OSIE
12181344,001512,00
18251800,002340,00
25
2028,002412,00
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12181800,001956,00
18292100,002424,00
29
2556,003228,00

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów – od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA W TONACHSTAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
OD 3,5 TONY DO 7 TON WŁĄCZNIE1200,00
POWYŻEJ 7 TON I PONIŻEJ 12 TON1344,00

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonachzawieszenie pneumatyczne lub uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
nie mniej niżmniej niżSTAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
DWIE OSIE
12311512,001656,00
31
2100,002496,00
TRZY OSIE I WIĘCEJ
12371836,002496,00
37401956,002556,00
40
2496,003192

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita w tonachSTAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
OD 7 TON I PONIŻEJ 12 TON900,00

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

dopuszczalna masa całkowita w tonachzawieszenie osi jezdnych pneumatyczne lub uznane za równoważneInne systemy zawieszenia osi jezdnych
Równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie1260,001908,00
Powyżej 36 ton1800,002496,00

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIASTAWKA PODATKU W ZŁOTYCH
DO 15 MIEJSC WŁĄCZNIE1344,00
POWYŻEJ 15 MIEJSC I MNIEJ NIŻ 22 MIEJSCA1656,00
RÓWNEJ LUB WIĘKSZEJ NIŻ 22  MIEJSCA1800,00
 • Podatek leśny

Uchwała ws. podatku leśnego znajduje się pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/m,19839,podatek-lesny.html

 • Podatek rolny

Uchwała ws. podatku rolnego znajduje się pod adresem: http://bip.jaworzno.pl/m,19840,podatek-rolny.html

Skip to content