Skip to content

Działka inwestycyjna w Strefie Przemysłowej II na sprzedaż

StrefaPrzemyslowa2

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, działając w imieniu Prezydenta Miasta Jaworzna, ogłosiła I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna.

Przedmiotem przetargu jest prawo własności niezabudowanej działki inwestycyjnej położonej w Jaworznie przy ulicy Stanisława Lema na terenie Strefy Przemysłowej II, oznaczonej nr 142, obręb geod. 153, o powierzchni 0,8000 ha.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych symbolem 11PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz zabudowy usługowej oraz w niewielkim fragmencie na terenach oznaczonych symbolem 1 KDGP 2/2 – droga publiczna o funkcji ulicy głównej ruchu przyspieszonego wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości porośnięty jest trawą oraz nielicznymi drzewami i krzewami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.229.400,00 złotych netto (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny doliczony zostanie należny podatek VAT według stawki 23 %, a w przypadku jej zmiany według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 08.03.2021 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w pieniądzu do dnia 02.03.2021 r. wadium w wysokości 122.940,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetarg.

Z pełną treścią ogłoszenia o przetargu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej

Szczegółowe informacje o terenie: https://nowa.invest-in-jaworzno.pl/inwest-sp2-142-143-144-pow-2-4ha/

Skip to content