Skip to content

AKTUALIZACJA: Działki budowlane przy ul. 700-lecia na sprzedaż

UWAGA: PREZYDENT MIASTA JAWORZNA informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) odwołuje pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek gminnych, położonych przy ul. 700-lecia w Jaworznie ogłoszone na dzień 10 marca 2021 r., od godz. 10:30 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33. Przetargi odwołuje się z uwagi na brak w ogłoszeniu istotnej informacji o zlokalizowanej na nieruchomościach sieci infrastruktury technicznej.

24 marca 2021 r. (zmiana terminu) w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gminnych działek budowlanych, które zlokalizowane są w Jaworznie w rejonie ul. 700-lecia.

Działki gminne, położone przy ul. 700-lecia w Jaworznie:
1) nr 4612 o powierzchni 538 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
2) nr 4613 o powierzchni 555 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
3) nr 4614 o powierzchni 539 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
4) nr 4615 o powierzchni 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
5) nr 4617 o powierzchni 561 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
6) nr 4618 o powierzchni 544 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
7) nr 4619 o powierzchni 538 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
8) nr 4620 o powierzchni 529 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
9) nr 4621 o powierzchni 519 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
10) nr 4622 o powierzchni 518 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
11) nr 4624 o powierzchni 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
12) nr 4625 o powierzchni 514 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
13) nr 4626 o powierzchni 500 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
14) nr 4627 o powierzchni 523 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
15) nr 4628 o powierzchni 521 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna,
16) nr 4629 o powierzchni 499 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna.

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00016328/1, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Jaworznie przy ul. 700-lecia (Jeleń). Kompleks działek generalnie płaski, z lekkim spadkiem w kierunku południowo zachodnim. Teren porośnięty trawą oraz licznymi drzewami iglastymi oraz krzewami. Najbliższe otoczenie stanowi wolnostojąca zabudowa jednorodzinna oraz tereny niezabudowane porośnięte zielenią.
W południowo-wschodnich granicach działek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia. Natomiast w granicach północno-zachodnich działek przebiega podziemna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia zasilająca latarnie oświetlenia ulicznego. Przez działki nr 4615 i nr 4624 przebiegają przyłącza wody do nieruchomości prywatnych nr 3833/374 i nr 3833/404. W granicy działki nr 4629 znajduje się gazociąg niskoprężny 50 mm. Na działce nr 4625 zlokalizowany jest punkt osnowy geodezyjnej podlegający ochronie prawnej. Na działkach nr 4627, 4628, 4629 znajduje się kanalizacja deszczowa. Przez działki o numerach 4612, 4613, 4614, 4615, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4624, 4625, 4626 przebiega czynna linia kablowa 20 kV typu HAKnFTA 3×240 mm2 wybudowana w 1978 roku relacji Błonie – Piekarnia Jeleń,
stanowi ona niezbędny element układu zasilania dzielnicy Jeleń. Linia ta znajduje się na majątku i w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A.
W sąsiedztwie działek zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna.
Działki posiadają bezpośredni dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej – sieci energetycznej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i teletechniki. Do działek dojazd możliwy jest od ul. 700-lecia, do działki nr 4629 możliwy jest dojazd również od ul. Drabowe Bagno. Ulica 700-lecia posiada nową nawierzchnię asfaltobetonową, z krawężnikami, jednostronnym chodnikiem, z progami zwalniającymi. Ulica jest oświetlona.
Biuro ds. Geologii: działki zlokalizowane są w terenach powodziowych rzeki Przemszy.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Jeleń” w Jaworznie:
– 27MN1 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
– 15KDD- tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) nr 4612 o powierzchni 538 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 70 650,00 zł
2) nr 4613 o powierzchni 555 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 72 890,00 zł
3) nr 4614 o powierzchni 539 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 70 790,00 zł
4) nr 4615 o powierzchni 1099 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 144 320,00 zł
5) nr 4617 o powierzchni 561 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 73 680,00 zł
6) nr 4618 o powierzchni 544 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 71 440,00 zł
7) nr 4619 o powierzchni 538 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 70 650,00 zł
8) nr 4620 o powierzchni 529 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 69 470,00 zł
9) nr 4621 o powierzchni 519 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 68 160,00 zł
10) nr 4622 o powierzchni 518 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 68 030,00 zł
11) nr 4624 o powierzchni 505 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 66 320,00 zł
12) nr 4625 o powierzchni 514 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 67 500,00 zł
13) nr 4626 o powierzchni 500 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 65 660,00 zł
14) nr 4627 o powierzchni 523 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 68 680,00 zł
15) nr 4628 o powierzchni 521 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 68 420,00 zł
16) nr 4629 o powierzchni 499 m2 w obr. geod. Jeleń m. Jaworzna: 65 530,00 zł

Do cen działek uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu wnieść należy w terminie do 17 marca 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A.
Odpowiednia kwota wadium dla poszczególnych działek oraz numer rachunku bankowego, na które wadium należy wpłacić znajduje się w ogłoszeniu o przetargu.

UWAGA: ZMIANA TERMINU PRZETARGU!
Aktualny termin i miejsce przetargów: 24 marca 2021 r. Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, od godziny 11:20

Pełna treść OGŁOSZENIA O PRZETARGU do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Skip to content