Skip to content

Działki przy ul. Nauczycielskiej na sprzedaż – przetarg

26 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych działek, położonych przy ul. Nauczycielskiej w Jaworznie.

W ustnym przetargu nieograniczonym sprzedawane będą:
– działka nr 361/4 o powierzchni 3766 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna,
– działka nr 361/12 o powierzchni 2494 m² w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna.

Działki objęte są księgą wieczystą Nr KA1J/00020471/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane, położone przy ul. Nauczycielskiej w Jaworznie. Działki o kształtach prostokątów i proporcjach umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomości nie są ogrodzone. Teren nieruchomości lekko pofałdowany (we wschodniej granicy działki nr 361/12 znajduje się wzniesienie), niezagospodarowany, wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych. Pomiędzy poziomem drogi a poziomem działek występuje różnica rzędnych wysokości. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działki porośnięte drzewami i krzakami. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej lokalnej w większości asfaltobetonowej, przy zbywanych działkach – nieurządzonej. W bliskiej okolicy działek zlokalizowana jest stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej. Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, i wodociągowa.

Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MNU05 – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności, tj.
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
2) zabudowa usługowa obejmująca usługi społeczne, gastronomiczne, handel detaliczny i drobne rzemiosło, również występująca jako jedyne zagospodarowanie działki – w szczególności usługi takie jak np.: sklepy osiedlowe, służba zdrowia, opieka społeczna, gabinety i biura świadczące usługi specjalistyczne (…),
3) budynki gospodarcze i garaże powiązane z przeznaczeniami wymienionymi w pkt 1 i 2.
Szczegółowe informacje o obowiązującym dla tego obszaru planie zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu, zagospodarowania działek uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).


Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1) dz. nr 361/4 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 546.140,00 zł,
2) dz. nr 361/12 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 312.570,00 zł.
Do cen nieruchomości uzyskanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1) dz. nr 361/4 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 81.000,00 zł,
2) dz. nr 361/12 w obr. geod. Byczyna m. Jaworzna: 46.800,00 zł.
wnieść należy w terminie do 19 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr … w obr. geod. Byczyna” (wpisać należy nr działki, którego dotyczy wadium). Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargów: 26 kwietnia 2023 r. sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 od godziny 10:00.

Zobacz pełną treść ogłoszenia o przetargu

Skip to content