Skip to content

Działka przy ul. Nauczycielskiej na sprzedaż [przetarg]

20 marca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie będzie można dokonać zakupu – w przetargu ustnym nieograniczonym – działki budowlanej, zlokalizowanej w Jaworznie przy ul. Nauczycielskiej (Byczyna).

Przedmiotem przetargu będzie nieruchomość oznaczona nr 361/4 w obrębie geodezyjnym Byczyna o powierzchni 3766 m², objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00020471/9, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Działka to nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona przy ul. Nauczycielskiej w Jaworznie. Działka o kształcie prostokąta i proporcjach umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Teren nieruchomości lekko pofałdowany, niezagospodarowany, wymagający przeprowadzenia prac niwelacyjnych. Pomiędzy poziomem drogi a poziomem działki występuje różnica rzędnych wysokości. Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie. Działka porośnięta drzewami i krzakami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi lokalnej, w większości asfaltobetonowej, przy zbywanej działce – nieurządzonej. W bliskiej okolicy działki zlokalizowana jest stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej.
Uzbrojenie terenów sąsiednich stanowią sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MNU05 – zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa mieszkaniowo-usługowa;
zabudowa usługowa obejmująca usługi społeczne, gastronomiczne, handel detaliczny i drobne rzemiosło, również występująca jako jedyne zagospodarowanie działki – w szczególności usługi takie jak np.: sklepy osiedlowe, służba zdrowia, opieka społeczna, gabinety i biura świadczące usługi specjalistyczne, z zastrzeżeniem pkt 4 mpzp.

Cena wywoławcza działki (netto): 546.140,00 zł.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości 82.000,00 zł, wnieść należy w terminie do 13 marca 2024 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE, z dopiskiem: „Przetarg – działka nr 361/4 w obr. geod. Byczyna”.
Za wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 20 marca 2024 r. sala 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godz. 10:00.

Skip to content