Skip to content

Teren inwestycyjny w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym na sprzedaż – przetarg

Prezydent Miasta Jaworzna i Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłaszają I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Wojska Polskiego w Jaworznie tj. działki nr 332/3 w obrębie geodezyjnym 165 m. Jaworzna o powierzchni 116,9415 ha.

Działka nr 332/3 w obr. geod. 165 m. Jaworzna, położona na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego, zlokalizowana jest w zachodniej części miasta Jaworzna.

Teren inwestycyjny znajduje się w bliskiej odległości miast Sosnowiec i Mysłowice.
Odległość działki do węzła w Mysłowicach drogi szybkiego ruchu S1 i autostrady A4 to około 3 km. Teren od strony południowej przylega do ul. Wojska Polskiego na wysokości Elektrowni Jaworzno III. Od strony zachodniej ograniczona jest przebiegiem torów szlakowych DB Schenker, od północnej przylega do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie zlikwidowanej Upadowej Jęzor VI byłej KWK „Jan Kanty”. Od strony wschodniej przylega do ulicy Obrońców Września 1939 roku, a dalej do lokalnej drogi gruntowej prowadzącej w przeszłości na teren osadników wód dołowych byłej KWK „Jan Kanty”. W przedmiotowym terenie brak jest zabudowy mieszkaniowej oraz przemysłowej.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest na obszarze, pod którym od połowy XX wieku do roku 2000 prowadzono działalność górniczą. Działalność ta była prowadzona przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Jan Kanty” (wcześniej „Komuna Paryska”). W związku z historycznie prowadzoną działalnością górniczą, na terenie występują obszary zagrożone wystąpieniem deformacji nieciągłych.

Na terenie obecnie nie są dostępne żadne sieci, które można wykorzystać na cele projektowania obiektów. Niemniej w okolicy działki zlokalizowane są media, które przy odpowiedniej przebudowie mogą być wykorzystane w celu przyłączenia do planowanej inwestycji. Ustala się zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i cieplną, odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, a także obsługę w zakresie telekomunikacji w oparciu o rozbudowę istniejących i budowę nowych sieci i urządzeń odpowiednio wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w ogłoszeniu o przetargu. Pobierz ogłoszenie

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wojska Polskiego – Północ” w Jaworznie – 2PU – tereny produkcyjno – usługowe.

1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów produkcyjno-usługowych oznaczonych
symbolami 1PU-5PU:
1) przeznaczenie terenu, z zastrzeżeniem pkt 3:
a) produkcja i usługi produkcyjne wraz z zabudową i innymi obiektami produkcyjnymi,
w tym składy i magazyny,
b) usługi wraz z zabudową i innymi obiektami usługowymi, w tym składy i magazyny;
2) dopuszcza się sytuowanie obiektów, budowli i urządzeń na potrzeby przeznaczenia terenu, związanych z:
a) komunikacją kolejową i transportem kolejowym, z zastrzeżeniem pkt 4 lit. b,
b) infrastrukturą techniczną

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 128 000 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów złotych). Do zaoferowanej przez oferenta ceny zostanie doliczony należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Oferowana cena nabycia nieruchomości musi być wyższa od ceny wywoławczej.

Warunkami przystąpienia do przetargu jest:

1) złożenie pisemnej oferty w dwóch egzemplarzach w terminie do 19 września 2023 r. do godziny 16:00 w siedzibie organizatora przetargu tj. Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Wojewódzkiej 42 w Katowicach;

2) wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości tj. w kwocie 12 800 000,00 zł (słownie dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer rachunku bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu) w terminie do 19.09 br.

Część jawna przetargu tj. otwarcie ofert, ich ocena formalna i ogłoszenie podmiotów zakwalifikowanych do części niejawnej przetargu odbędzie się 26 września 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.jaworzno.pl/a,43964,katowicka-specjalna-strefa-ekonomiczna-spolka-akcyjna-w-katowicach-jako-zarzadzajacy-specjalna-stref.html

Skip to content