Skip to content

Działka pod inwestycję mieszkaniową na sprzedaż [zmiana terminu przetargu]

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 94/6 o pow. 53.327 m² w obr. geod. 100 m. Jaworzna, położonej w rejonie ul. Św. Wojciecha w Jaworznie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Jaworzna do dnia 5 grudnia 2089 r., ogłoszony na 7 lipca 2021 r., na godz. 10:30 w sali 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.
Przetarg odwołuje się z uwagi brak publikacji ogłoszenia o przetargu w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

W informacji poniżej podano aktualne terminy przetargu i wpłaty wadium.

21 lipca 2021 roku odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 94/6 o powierzchni 53.327 m2, leżącej w obr. geod. 100 miasta Jaworzna. Działka stanowiąca przedmiot przetargu jest przeznaczona do zabudowy, w szczególności z myślą o budowie spójnego przestrzennie i architektonicznie osiedla mieszkaniowego.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o kształcie zbliżonym do trójkąta, pozwalającym na racjonalne zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem. Działka porośnięta trawą, licznymi drzewami i krzewami. Teren działki wymaga prac makroniwelujących. Nieruchomość położona jest w bezpośrednim otoczeniu terenów niezabudowanych, zadrzewionych, i zakrzewionych. Na południe od lokalizacji znajduje się teren rekreacji i edukacji ekologiczno-geologicznej Geosfera, na zachód od nieruchomości w rejonie ul. Św. Wojciecha powstaje osiedle domów jednorodzinnych, a nieco dalej na południe od lokalizacji znajduje się osiedle domów wielorodzinnych. Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych ul. Św. Wojciecha oraz przedłużenia ul. Jaworznickiej. Nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy Obwodnicy Północnej. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć telekomunikacyjna i wodociągowa. Uzbrojenie terenów sąsiednich: sieć energetyczna, wodociągowa, telekomunikacyjna i gazowa.

Przeznaczenie działki w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: działka nr 94/6 w obr. 100 położona jest w terenach oznaczonych symbolami (odpowiednio w częściach wynikających z wyrysu z planu): 6MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2U – tereny zabudowy usługowej, 1ZN – tereny zieleni nieurządzonej, 1KDO – tereny obsługi podróżnych.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego działki nr 94/6 w obr. geod. 100 m. Jaworzna: 5.718.030,00 zł netto.

Wadium w wysokości 858.000,00 zł w pieniądzu wnieść należy w terminie do 14 lipca 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie podany w ogłoszeniu o przetargu.


Do ceny prawa użytkowania wieczystego ww. działki uzyskanej w przetargu, położonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w strefach: 6MN, 2U, 1KDO zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pozostała część działki położona w strefie 1ZN korzystać będzie ze zwolnienia z podatku
VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Powierzchnia działki położona w strefie 1ZN – 8.638 m².

Termin i miejsce przetargu: 21 lipca 2021 r. sala Nr 045 Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godzinie 10:30.

Ogłoszenie o przetargu dostępne pod adresem: http://www.bip.jaworzno.pl/a,39168,prezydent-miasta-jaworzna-odwoluje-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-nasprzedaz-prawa-uzytkowan.html

Skip to content