Skip to content

Czym jest wadium w przetargu?

Wadium, to zabezpieczenie na wypadek zaistnienia sytuacji, gdyby zwycięzca przetargu nie chciał ostatecznie nabyć wylicytowanej nieruchomości.

Wadium to określona kwota pieniędzy, którą wpłaca się jeszcze przed przystąpieniem do licytacji. Jest to ok. 15% ceny wywoławczej nieruchomości, którą zamierzamy nabyć. Bez wpłaty wadium nie zostaniemy dopuszczeni do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium jest dla Gminy swego rodzaju gwarancją, że kupujący, który wygra przetarg, nie będzie uchylał się od zawarcia ostatecznej umowy przeniesienia własności ani od wpłaty całości ceny nabycia.

Wysokość wadium, termin i sposób jego wpłaty zawsze określony jest w ogłoszeniu o przetargu.

Przy wpłacie wadium przelewem, ważne jest, żeby pamiętać, że liczy się termin uznania kwoty na rachunku bankowym Gminy, a nie termin złożenia przez nas dyspozycji. Jeśli na przykład złożymy dyspozycję przelewu w poniedziałek wieczorem, pieniądze na koncie gminy mogą zostać zaksięgowane dopiero we wtorek około południa, i to ten ostatni termin będzie miał znaczenie przy ustaleniu, czy zostaniemy dopuszczeni do udziału w licytacji lub przetargu. Dlatego, żeby oszczędzić sobie niepotrzebnego stresu, warto złożyć dyspozycję przelewu na kilka dni przed terminem podanym w ogłoszeniu o przetargu.

W ogłoszeniu – oprócz numeru konta do wpłaty wadium – podawane jest najczęściej, co należy wpisać w tytule przelewu. Potwierdzenie wpłaty wadium warto zabrać ze sobą na licytację.

Kiedy wadium jest zwracane?

W przypadku wygrania przetargu, wpłacone wadium jest zaliczane na poczet ceny nabycia nieruchomości. Oznacza to, że jeśli wygraliśmy przetarg, uiszczając cenę nabycia odliczamy od niej wpłacone wcześniej wadium.

Jeśli przetargu nie wygramy, wpłacone wadium jest nam zwracane „niezwłocznie”. Zazwyczaj w terminie 3 dni od dnia licytacji.

Wadium zwracane jest także w przypadku, jeśli przetarg zostanie odwołany, unieważniony lub zakończy się wynikiem negatywnym, czyli żaden z oferentów nie zdecyduje się na zakup nieruchomości.

Warto też zaznaczyć, że wpłacając wadium i nie przystępując do przetargu (nie licytując) nie ryzykujemy, że wpłacone pieniądze nie zostaną nam zwrócone.

Kiedy wadium przepada?

Wadium przepada wówczas, kiedy wygrywając przetarg nie stawimy się do aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości albo pieniądze za wylicytowaną nieruchomość nie zostaną wpłacone w odpowiednim terminie.

Termin wpłaty całości ceny nieruchomości (od której odliczamy wysokość wpłaconego wadium) podlega zapłacie nie wcześniej niż na 5 dni i nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. W przypadku zapłaty przelewem, za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należnej kwoty na rachunek Gminy. Terminu tego należy bezwzględnie pilnować, bo spóźnienie się nawet o jeden dzień z wpłatą może skutkować unieważnieniem przetargu i utratą całości wpłaconego wadium.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się podpisać umowę sprzedaży w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Skip to content