Skip to content

Ewidencja gruntów i budynków do wglądu

W związku z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze wszystkich obrębów ewidencyjnych Jaworzna, od 15 lipca do 4 sierpnia br. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52A zostanie wyłożony projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Jaworzna. Ewidencja udostępniona będzie w godzinach pracy urzędu dla wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowa informacja o terminie wyłożenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

***

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym raz na 10 lat urzędy miast powinny wykonać prace związane z modernizacją ewidencji. Obowiązkiem organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków, jest sukcesywne jej aktualizowanie, tak by była ona wiarygodna i przydatna. Ostatnio taka modernizacja była przeprowadzana w Jaworznie w latach 2004-2008, kiedy to zastąpiono tradycyjne mapy mapami cyfrowymi oraz założono ewidencję budynków i lokali. Celem obecnej modernizacji jest przede wszystkim uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i dostosowanie danych do nowych, aktualnie obowiązujących przepisów. Między innymi z aktualnie 145 obrębów ewidencyjnych w Jaworznie zostanie utworzone tylko 9 obrębów ewidencyjnych.

Prace były w Jaworznie wykonywane przez ostatni rok – każdy właściciel będzie mógł się teraz zapoznać z ich efektami. Na podstawie zdjęć lotniczych o bardzo dużej szczegółowości i oględzin nieruchomości sprawdzano, czy stan na gruncie jest zgodny z tym, co się znajduje w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonawcy geodezyjni między innymi, jeżeli było to możliwe, na podstawie zdjęć lotniczych ustalali część granic działek, weryfikowali  ilość i funkcje budynków na działkach oraz ich faktyczne zagospodarowanie. Przeprowadzenie modernizacji spowoduje, że dane będą zgodne z rzeczywistym stanem i z obowiązującymi przepisami. Modernizacja ewidencji może więc skutkować zmianą numeracji działek w przypadku zmiany obrębu ewidencyjnego, powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, a także zmianą ich danych technicznych, a w konsekwencji zmianą podatku od nieruchomości, w przypadku wystąpienia zmian danych ewidencyjnych Wydział Geodezji i Kartografii zawiadomi Sąd Rejonowy w Jaworznie, celem ujawnienia zmian w księgach wieczystych.

Obrazek

Skip to content