Skip to content

Działka budowlana przy ul. Storczyków/Syrokomli na sprzedaż

24 marca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie odbędzie się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 141 w obrębie geodezyjnym 111, która położona jest w rejonie ulic Storczyków i Syrokomli w Jaworznie. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka nr 141 o powierzchni 1630 m2 w obr. geod. 111 m. Jaworzna, stanowiąca własność Gminy Miasta Jaworzna, położona w rejonie ul. Storczyków i ul. Syrokomli w Jaworznie, objęta księgą wieczystą Nr KA1J/00011777/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w Jaworznie na terenie dzielnicy Dąbrowa Narodowa, w rejonie ul. Syrokomli i Storczyków. Nieruchomość stanowi teren niezabudowany i niezagospodarowany. Działka ma kształt prostokąta. Teren porośnięty trawą, krzewami oraz samosiejkami drzew. Na dzień oględzin działka nie wykazywała cech podmokłości. Nieruchomość położona w bezpośrednim otoczeniu zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych. Działka posiada dostęp do dróg nieurządzonych (drogi wyznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Przez działkę nie przebiega kolidujące uzbrojenie terenu. Działka posiada możliwość dostępu do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci: sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej z dalszej odległości.
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na granicy zasięgu deformacji nieciągłych oraz płytkiej eksploatacji górniczej do 80 m KWK „Jan Kanty”. Inwestycje budowlane należy poprzedzić wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości netto: 253.830,00 zł.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 38.100,00 zł, wnieść należy w terminie do 17 marca 2021 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Termin i miejsce przetargu: 24 marca 2021 r. sala 045B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 o godz. 10:30.

Skip to content