Skip to content

Działki przy ul. Syrokomli – przetarg

11 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnych działek, położonych w rejonie ul. Syrokomli w Jaworznie.

Przedmiotem przetargu będą:
działka gminna nr 3343 w obr. geod. 122 m. Jaworzna o powierzchni 750 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w działce drogowej nr 3253 o pow. 551 m2 .
działka gminna nr 3344 w obr. geod. 122 m. Jaworzna o powierzchni 824 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w działce drogowej nr 3253 o pow. 551 m2.

Nieruchomości gruntowe położone w Jaworznie w dzielnicy Dąbrowa Narodowa, w bezpośrednim otoczeniu pojedynczej nowo wybudowanej zabudowy jednorodzinnej i terenów niezabudowanych, zadrzewionych i zakrzewionych. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieurządzonej (udział w działce nr 3253 obr. geod. 122 m. Jaworzna).
Działki o kształcie regularnym nie są ogrodzone, znajdują się na nich pojedyncze krzaki wymagające usunięcia. Przez działki nie przebiega kolidujące uzbrojenie.
Nieruchomości posiadają dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej i teletechnicznej.

Informacja Biura ds. Geologii: ze względu na płytką eksploatację oraz możliwość wystąpienia deformacji nieciągłych, każda inwestycja budowlana winna zostać poprzedzona wykonaniem dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 20MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ceny wywoławcze nieruchomości (netto):
1. działka nr 3343 wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w działce nr 3253 w obr. geod. 122 m. Jaworzna – 129.410,00 zł;
2. działka nr 3344 wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w działce nr 3253 w obr. geod. 122 m. Jaworzna – 141.080,00 zł.
Do cen działek uzyskanych w przetargach, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium w pieniądzu w wysokości:
1. 19.000,00 zł – co do działki nr 3343 w obr. geod. 122 m. Jaworzna wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w działce nr 3253 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
2. 21.000,00 zł – co do działki nr 3344 w obr. geod. 122 m. Jaworzna wraz z udziałem wynoszącym 1/7 części w działce nr 3253 w obr. geod. 122 m. Jaworzna,
wnieść należy w terminie do 4 maja 2022 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Jaworznie, prowadzony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. NRB 51 1030 1159 0000 0000 9206 6029 SUMY DEPOZYTOWE z dopiskiem „Przetarg – działka nr … obr. geod. 122” (należy wpisać nr działki, której wadium dotyczy). Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu.

Termin i miejsce przetargu:
11 maja 2022 r. od godz. 11:30 sala obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Skip to content