Skip to content

Działka usługowa przy ul. K.Pniaka na sprzedaż

2 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul. kpt. Karola Pniaka w Jaworznie.

Oznaczenie nieruchomości:
Niezabudowana działka, oznaczona geodezyjnie nr 3783 o powierzchni 0,1284 ha, o użytku „Bp” (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), w obr. geod. 90 m. Jaworzna, objęta księgą wieczystą nr KA1J/00016040/8, prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Jaworznie – Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa działka, położona jest w Jaworznie na terenie dzielnicy Pieczyska po zachodniej stronie końcowego odcinka ul. Kpt. Karola Pniaka, w rejonie jej skrzyżowania z ul. Przemysłową, na terenach peryferyjnych miasta. Stanowi ona teren niezabudowany, niezagospodarowany, nieogrodzony, porośnięty roślinnością niepielęgnowaną niską, o kształcie regularnym i powierzchni umożliwiającej jej racjonalne wykorzystanie, położony przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Na terenie działki stwierdzono obecność pozostałości posadzek po wyburzonym budynku i innych nawierzchni. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są: przedwojenna, kilkurodzinna zabudowa mieszkalna oraz tereny poprzemysłowe po byłej cementowni z dużą ilością gruzu po wyburzonych obiektach przemysłowych. W dalszej odległości, w rejonie początkowego odcinka ulicy znajduje się hotel „AQUA” i znajdujący się w budowie budynek użytkowy.

Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna.
Z rysunkiem przebiegu sieci oraz treścią operatu szacunkowego zawierającego szczegółowy opis zbywanej działki, można zapoznać się w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel.
32 61 81 654).

Przeznaczenie działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 2U2 – tereny zabudowy usługowej.
Szczegółowe informacje w przedmiocie obowiązującego dla tego obszaru planu zagospodarowania przestrzennego oraz dopuszczalnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 52 (tel. 32 61 81 624).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi (netto): 130 900,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium warunkujące udział w przetargu, w pieniądzu, w wysokości 13 090,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt złotych 00/100) wnieść należy w terminie do 26 maja 2022 r., przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Jaworznie (numer konta bankowego podany jest w ogłoszeniu o przetargu), z dopiskiem dopiskiem „Przetarg – nieruchomość obejmująca działkę nr 3783 w obrębie 90 m. Jaworzna”.
Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury zbycia przedmiotowej działki uzyskać można w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul. Grunwaldzka 52, tel. 32 61 81 654 w godzinach pracy urzędu.

Termin i miejsce przetargu: 2 czerwca 2022 r., godz. 11:00 sala 045 B Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.jaworzno.pl/a,41253,prezydent-miasta-jaworzna-wykonujacy-zadania-z-zakresu-administracji-rzadowej-oglasza-pierwszy-przet.html

Skip to content