Skip to content

Stawki podatkowe obowiązujące w Jaworznie w 2023 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Jaworznie w 2023 r.

 • od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – 1,16 zł
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni – 5,79 zł
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni – 0,61 zł
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni – 3,81 zł
 • od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – 1,00 zł
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – 28,78 zł
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – 13,47 zł
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,87 zł
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej – 9,71 zł

Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Określa się na 2023 rok wysokość stawek podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 020,00 zł
b)powyżej 5,5 tony do 9ton włącznie – 1 692,00 zł
c)powyżej 9ton i mniej niż 12ton –2 040,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczanej masie całkowitej – równej lub wyższej niż 12ton –3 888,00 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów – od 3,5 tony i poniżej 12 ton –2 376,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:
a)równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie – 3 012,00 zł
b)powyżej 36 ton – 3 888,00 zł

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 2 040,00 zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a)równa lub wyższa niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2 376,00 zł
b)powyżej 36 ton – 3 012,00 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a)mniejszej niż 22 miejsca – 2 400,00 zł
b)równej lub większej niż 22 miejsca – 3 048,00 zł

Skip to content