Skip to content

Projekt MPZP Pszczelnik I – drugie wyłożenie do publicznego wglądu

Prezydent Miasta Jaworzna zawiadamia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pszczelnik I” w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym poniżej, w dniach od 4 lutego do 11 marca 2022r. w dni robocze w godzinach pracy urzędu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 z zachowaniem obowiązujących aktualnie wymogów sanitarnych.

Z projektem planu i prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również  na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne:

https://www.bip.jaworzno.pl/a,40813,projekt-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-pszczelnik-i-w-jaworznie-wylozony-po-raz-d.html

Ze względu na zagrożenie COVID-19 zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się 10 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 online na platformie ZOOM. Osoby chcące uczestniczyć w dyskusji proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia poprzedzającego dzień dyskusji, tj. do 9lutego 2022 r. na adres mailowy: pp@um.jaworzno.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres e-mail. W dniu dyskusji na podany adres e-mail zostanie wysłany link do zdalnej dyskusji publicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 marca 2022 r. do Prezydenta Miasta Jaworzna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy:

– na piśmie drogą pocztową (Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno) albo wrzucając do urny przy budynku urzędu jw.

– lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Złożone uwagi, po zakryciu danych osobowych, zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Planowanie Przestrzenne, budownictwo, zabytki. Równocześnie informuję, że szczegółowe klauzule informacyjne dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Jaworznie w zakładce Urząd Miejski w Jaworznie / Planowanie przestrzenne, budownictwo, zabytki / Planowanie przestrzenne  /  Ochrona danych osobowych.

W okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu będą realizowane dodatkowe działania informacyjno – edukacyjne skierowane do mieszkańców w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0”: punkt konsultacyjny oraz konsultacje online. Ich głównym celem będzie zapewnienie mieszkańcom zapoznania się z dokumentem planu, wyjaśnienie poszczególnych zapisów i udzielenie odpowiedzi na pytania.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu planu: tel. 32 6181621 lub 32 6181641 w godzinach pracy urzędu lub przez e-mail: pp@um.jaworzno.pl

Załącznik graficzny dla projektu mpzp Pszczelnik I
Skip to content